Chanukas betydelse

 

Själen under belägringstillstånd

 

Genom hela vår historia, alltsedan det judiska folket bildades, har det funnits tider då judarnas liv hotats av hämndlystna despoter eller grymma diktatoriska regimer. Chanuka är emellertid unik på så sätt att det var vår andliga överlevnad som stod på spel.

 

Krig mot andligheten

 

Antiokus var inte ute efter att förinta judarna (G‑d förbjude), för att förslava oss eller för att driva ut oss från vårt land. Hans mål var att beröva vårt levnadssätt, dess helighet och dess andlighet. Han krävde att vi skulle överge vårt förbund med G‑d. I hellenisternas ögon var det accepterat att judar var judar. Vi fick t.o.m. studera Toran, under förutsättning att vi inte såg den som gudomlig visdom utan bara som vilket litterärt eller filosofiskt verk som helst.

 

Själens överlägsenhet

 

Man trodde att Antiokus lagar skulle kunna uppnå denna sekularisering (d.v.s. att man lämnar religionen) av judarna. Bland de första målen för hans attack mot judendomen var hans förbud mot sabbaten och omskärelsen. När vi håller shabbat vittnar vi om att G‑d skapade världen från ingenting alls på sex dagar och vilade på den sjunde dagen. När vi omskär våra söner fönyar vi förbundet med G‑d och helgar vårt fysiska liv åt ett högre andligt ändamål. Grekernas kulturella förtryck kunde inte tåla sådana omstörtande handlingar, då dessa vittnar om själens överlägsenhet. 

 

Dagens lärdomar

 

Chanuka-ljusen är mer än en påminnelse om svunna tiders under. De är en inspirationskälla för oss än i våra dagar och de berikar vårt liv med ljus och glimtar från vår långa judiska tradition. För länge sedan helgade våra förfäder Templet med Menoran. Idag helgar vi våra liv för att tillföra denna värld ljus. t.o.m. de regler, som talar om för oss hur vi ska tända Chanukian, innehåller vackra lärdomar som är aktuella även idag. Här kommer tre exempel:

 

1. Att lysa upp mörkret

Judisk lag säger att man ska tända Chanukian efter mörkrets inbrott. Detta visar att vårt syfte på jorden är att sprida ljus i mörkret. Också utanför Israel, där vi inte så lätt känner G‑ds närvaro i vardagslivet, kan vi genom att utföra Hans bud visa den gudomliga avsikten.

 

2. Att sprida ljus

Chanukian ska tändas antingen i en dörröppning eller ett fönster som vetter mot gatan, så att ljusen kan ses utifrån. Detta lär oss att det inte räcker att sprida ljus i våra egna hem, utan att vi måste sprida Torans ljus och värme även till vår omgivning, så långt vi kan nå. 

 

3. Att öka ljuset i vårt liv

 

Varje kväll under Chanuka lägger vi till ytterligare ett ljus i Chanukian tills alla åtta ljus brinner den åttonde kvällen. Av detta lär vi att vi alltid skall sträva mot en högre nivå när det gäller heliga frågor. Vi går från klarhet till klarhet när vi fördjupar våra band med det judiska livets värden och traditioner.