Vad är en mezuza? Mezuzah 2

Och du skall skriva dem (dvs. orden ur Shema) på dörrposterna i ditt hus och på dina portar (Femte Mosebok 6:9, 11:20).

En mezuza är en liten pergamentrulle som innehåller två torastycken: Shema och Ve-haja im shamoa (Femte Mosebok 6:4–9 och 11:13–20). Dessa stycken framhäver vår tro på
G‑ds enhet och vår tillgivenhet till hans budord.

Pergamentet rullas från vänster till höger, så att ordet 
sha-dai, som står på mezuzans utsida, syns på framsidans övre kant. Den placeras i en hylsa som ska skydda den och sätts sedan upp på dörrkarmens högra sida.

Mezuzan visar att hemmet är judiskt och påminner oss om invånarnas anknytning till G‑d och till deras judiska arv. Vidare är mezuzan en symbol för G‑ds övervakning över huset och dess invånare. Sha-dai, G‑ds namn som syns på pergamentets utsida är initialerna av de hebreiska orden shomer daltot Israel, som betyder Övervakare av Israels dörrar. Mezuzans ställning på bostadens eller kontorets dörrkarm skyddar dess invånare, oavsett om de är inom- eller utomhus.

Sin vördnad för mezuzan visar man genom att vidröra den med fingertopparna och även kyssa fingrarna när man går genom en dörr med en mezuza.

Inuti rullen

18_04.jpg

Texten skrivs för hand av en utbildad skrivare med en fjäderpenna och svart bleck. Skrivaren kallas för sofer. För att en mezuza ska vara giltig måste alla dess 713 bokstäver skrivas och utformas på ett korrekt sätt.

Till och med den duktigaste sofer är ändå människa, som kan göra fel; och mezuzan kan, som allt annat, bli sämre och tona bort med tiden. Bokstäverna kan dessutom spricka.

Därför är det viktigt att kontrollera mezuzan innan man köper den och även då och då efter köpet. Enligt judisk lag rekommenderas en kontroll av mezuzan av en utbildad sofer var tredje eller fjärde år. Mezuzan som sätts upp utomhus ska kontrolleras oftare eftersom den i så fall är utsatt för dåliga väderförhållanden.

Mezuzans kontroll har revolutionerats tack vare teknologiska framsteg under de gångna åren. Idag kan mezuzans eventuella textfel kontrolleras genom dataskanning. Eftersom ingen sofer är ofelbar är det en stor fördel med datoriserad skanning att ingen bokstav utelämnas av kontrollen.

Ofta köps mezuzan inrullad och innesluten. Det är viktigt att man skaffar sig en mezuza från en tillförlitlig källa, så att man kan lita på att den har inneslutits på rätt sätt. Det har nämligen hänt att mezuzahylsor har sålts tomma.

Vilka rum ska ha mezuza?

För att fullfölja denna mitzva bör alla rum i bostaden eller på kontoret ha varsin mezuza. Om man av någon anledning bara har en mezuza ska den placeras i huvudentrén.

Följande rum behöver inte ha mezuza:

• Rum som är mindre än 4 kvm
• Rum som saknar en hel dörröppning, dvs två dörrposter och ett överstycke som förbinder dem ovanför.
• Badrum, duschkabiner o.dyl.
• Rum med en entré som är lägre än 80 cm.
• Spärrade dörrar (dvs sådanasom är spikade till dörrkarmen).

I fall av tvivel angående om en ingång behöver eller inte behöver en mezuza får man konsultera en rabbin.

Var på dörrposten ska man ställa mezuzan?

Mezuzan ska placeras på dörrens högra sida när man går in. Den sätts upp diagonalt så att toppen pekar mot rummets insida. 18_Mezuzah_door.jpg

Mezuzans undersida ska vara parallell med undersidan av dörrkarmens övre tredjedel (se illustration). Om dörrkarmen är mycket hög får mezuzan placeras i axelhöjd, även om det blir lägre än dörrkarmens övre tredjedel. Placera inte mezuzan lägre ner än så, även om små barn inte skulle komma att nå upp till den.

Istället för att sänka mezuzan får man lyfta upp barnen till den. Därmed kommer du att lära dem en viktig lärdom: om ett ideal är svårt att uppnå, ska du ändå hellre sträva uppåt mot det än att kompromissa med din önskan.

Vilken sida är högersida?

Som ovan nämnts, ska man placera mezuzan på ingångens högra sida. Men eftersom man kan gå igenom dörren från två håll, kan varje sida anses som den högra, beroende från vilket håll man kommer.

När det gäller bostadens entré är det alltid högra sidan från den riktning man kommer in i bostaden. Inom bostaden bestäms höger sida av hur dörren öppnas. Om dörren öppnas in mot rummet är det just den riktning som betraktas som ingången och vice versa.

Det finns dock andra tolkningar när det gäller termerna höger sida, ingång och utgång. Dessutom kan komplicerade situationer förekomma, t.ex. när en dörr saknas, skjutdörrar m.m. Om du är osäker om något, kan det vara fördelaktigt att låta en rabbin med lämplig kunskap besöka bostaden för att avgöra vad som behöver göras.

Att sätta upp mezuzan

Det är bäst att ägaren sätter upp mezuzan själv. Om det inte går får vem som helst över bar/bat mitzvaålder göra det å hans eller hennes vägnar.

Mezuzan ska vara uppsatt på dörrkarmen permanent, helst med hjälp av spikar eller skruvar. Man får även använda starkt lim eller dubbelsidig tejp. Vanlig tejp, som enbart skulle hålla mezuzan uppe tillfälligt, bör inte användas. 18_Mezuzah.jpg

Innan man sätter upp mezuzan ska man säga följande välsignelse: Baruch ata A-do-nai Elo-heinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu likboa mezuza.
Översättning: Välsignad är du, Herren vår G‑d, universums konung, som har helgat oss med Hans budord och befallit oss att sätta upp en mezuza.

När man sätter upp flera mezuzot i en bostad räcker det med den välsignelse man har läst över första mezuzan, eftersom man har samtliga mezuzot i åtanke.

Mezuzans omhändertagande

När en mezuza inte längre är lämplig för användning ska själva mezuzan, dess inlindning och hylsa behandlas som heligt material och sättas i genizah, gravsättning, efter användningen.

När mezuzan har tagits bort för kontrollkorrigering eller annat för mer än en natt, ska välsignelsen reciteras igen. Om en ny mezuza ska sättas upp samtidigt är det bäst att recitera välsignelsen över den nya mezuzan.

Helst ska man sätta tillbaka samtliga mezuzot på deras ursprungliga platser på dörrkarmarna. Markera mezuzan när du monterar ner den så du vet var den ska sättas upp sen.

När du flyttar ut ur bostaden ska man lämna kvar mezuzot på sina platser om även den kommande invånaren är jude. Denna person ska då betala mezuzots marknadsvärde. Om ens mezuzot är av hög kvalité och dyra och man vill flytta med sig dem får man byta ut dem till mindre dyra varianter innan man flyttar ut.Om man är rädd för att mezuzot som lämnas kvar skulle slängas eller skadas ska man montera ner dem.

Att köpa en mezuza

Om du gärna vill skaffa dig, byta ut eller få en kontroll av dina mezuzot är vi på Chabad glada att hjälpa till. Kontakta oss gärna. Mer information om mezuzan – en handbok, film och intressanta artiklar hittar du här.