Tefillin och dess innebörd

Tefillin (small)

Tefillin är en av Torans viktigaste Mitzvot (påbud). Den har efterlevts och värderats högt i årtusenden ända till denna dag. I Toran nämns denna Mitzva fyra gånger. Tydligast beskrivs den i Shema avsnittet (5:e MB 6:8) ”Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara ett märke (ornament) mellan dina ögon.”

Tefillin består av två små läderaskar fästa med läderremmar. Var och en av de två askarna innehåller fyra avsnitt ur Toran skrivna på pergament. Nedan följer dessa fyra avsnitt:

Shema (5:e MB 6:4-9), som uttalar helheten med den enda G‑d.
Vehaya (5:e MB 11:13-21), som uttrycker G‑ds försäkring till oss om den belöning som följer åtlydnad av Torans föreskrifter och varnar oss för vedergällning om vi inte följer dessa.
Kadesh (2:a MB 13:1-10), som handlar om plikten för det judiska folket att alltid komma ihåg befrielsen från slaveriet i Egypten.
Vehaya (2:a MB 13:11-16) - Skyldigheten för varje jude att upplysa sina barn om dessa saker.

En av askarna (hand-tefillin) placeras på vänster arm (en vänsterhänt person lägger hand-tefillin på höger hand istället) så att asken vilar mot hjärtat, sätet för känslorna. Den hängande remmen lindas runt vänster underarm och vidare runt långfingret. Den andra asken (huvud-tefillin) är placerad på huvudet ovanför pannan så att den vilar mot hjärnan.

På det viset är vår uppmärksamhet riktad mot hjärnan, hjärtat och handen. Det lär oss att hänge oss åt att tjäna G‑d i allt vi tänker, känner och uträttar. Vi lär oss också att inte impulsivt styras av endast hjärtat för att inte göra felaktigheter och överträda påbuden. Inte heller ska vi styras av orsaker, som kan leda oss till obehaglig materialism.

Placerad på armen mitt emot hjärtat och på huvudet innebär denna underkastelse av en persons medvetande, hjärta och handlingar inför G‑d. Detta innebär även att förståndigt bestämma över känslorna.

En grundläggande princip i den Chassidiska filosofin är att förståndet måste styra känslorna. Olyckligtvis finns det en schism mellan förståndet och hjärtat.

För övrigt är det ofta så att känslorna styr förståndet och förståndet då helt och hållet används för att tillhandahålla rättfärdigande, arbetsbesparande samt ursäkter till en ”känslofixerad” tillvaro. Mitzvan att lägga tefillin och att bruka den förenklar uppnåendet hos individen att förena sinnesstämning och hjärtat samt förståndet och känslorna.

Nästan hela livets ångranden, sorg och smärta kunde undvikas om vi kunde lära oss denna viktiga lärdom om tillämpningen av huvudet och hjärtat i våra vardagliga problem. En sådan hälsosam balans bildar det allra första steget på vägen till självsäkerhet, mod, hoppfullhet och inre frid, för evigt dyrbara själsliga värden en jude måste utveckla för att bättre kunna tjäna G‑d och mänskligheten.

Tefillin kommer att förfina dessa välsignade egenskaper om de följs i en anda av sann vördnad.

Tefillin och uttåget ur Egypten Det har påpekats att de fyra Tora-utdrag, som finns inuti tefillin består av Shema och Vehaya medan de övriga två refererar nästan uteslutande till Uttåget ur Egypten. Några undrar säkert varför Uttåget ur Egypten ska tilldelas så mycket heder som att sällskapa verserna som uttalar vårt viktigaste begrepp om G‑d.

Här följer en förklaring:

Vi måste erinra oss att uttåget ut Egypten är berättelsen om ett folk, som i hundratals år förslavats av en stark nation. Inte bara att de blev befriade utan även deras avfärd påskyndades från de föregående överordnade härskarna som var rädda för fler plågor som en vedergällning från Israels G‑d.

Alla tillgängliga historiska arkiv avslöjar ingenting för att jämställa denna unika händelse av en mirakulös befrielse av ett helt folk räknat till över 2 millioner själar var och en ögonvittne till beskyddande av godheten av G‑ds försyn. Det var denna händelse, som övertygade hela det judiska folket bortom all tvivel att deras bekännelse till stamfädernas G‑d var välgrundad. Det var miraklet med Uttåget ur Egypten som gav kraftfull innebörd till orden i Shema: ”Hör Israel, Härskaren är vår G‑d, Härskaren är en”

Notera noga hur den allra första versen av de tio budorden förenar de två. ”Jag är härskaren din G‑d som tog dig ut ur landet Egypten, Ut ur träldomens hus”.

Vad finns inuti Tefillin?

Det finns många lagar och krav vad gäller hur man ska tillverka Tefillin och det kräver flera års träning att bli en kvalificerad skriftställare och hantverkare som kan tillverka dem.

Ovan har det redan nämnts att en komplett sats består av två Tefillin, en för huvudet och en för armen. Var och en består av tre huvudsakliga komponenter: skriftrullen, asken och läderbanden.

Skriftrullen består av små strimmor av pergament med inskriptionen av de redan nämnda fyra avsnitten ur Toran. 1) Kadesh 2) Vehayah ki Yeviacha 3) Shema 4) Vehaya im shamoa.

I hand-tefillin är de fyra avsnitten skrivna på en skriftrulle. I huvud-tefillin är avsnitten skrivna på fyra separata pergamentstrimmor.

Skriftrullarna läggs försiktigt in i askarna tillverkade av läder, som har blivit noggrant pressat till Tefillins perfekta släta plan och precisa geometriska form. Askarna målas svarta.

Övre delen av Tefillin är en exakt kub. Den nedre delen är en platt ask, som är större än den ovanliggande kuben. På den nedre delen är en sida längre än de övriga sidorna. Denna sida har en springa där läderbanden träs igenom.

Hand-tefillin har ett stort fack där en skriftrulle med de fyra avsnitten läggs in. Huvud-tefillin har fyra fack. I varje vart och ett av facken läggs en av de fyra avsnitten in. Huvud-tefillin har bokstaven Shin, skrivet med förhöjd text, på varje sida.

Läderbanden är tillverkade av läder som är svartmålad på ena sidan. De är trädda genom den nedre delen av asken och fastknuten.

Huvud-tefillin har en stor färdigjusterad ögla som passar huvudet. Hand-tefillin har en mindre ögla som går att justera så att den passar överarmen.

Huvud-tefillins läderknut har formen av den hebreiska bokstaven Dalet. Hand-tefillin har en knut med formen av den hebreiska bokstaven Yud. Tillsammans bildar Shin, Dalet och Yud namnen Sha-dai som är ett av G‑ds namn.

Tefillin och sexdagarskriget Den 28:e maj 1967 vände sig Lubavitcher Rebbe till sina anhängare på Lubavitch World Headquarters. Rebben talade bland annat om den spända situationen i Mellanöstern och förklarade till de församlade, många av dem barn som firade Lag Ba’Omer, vad de kunde göra för att öka G‑ds beskydd över det Heliga Landet. Vilken Mitzva som helst, liten som det förefaller vara, eller studier av en extra Tora-vers kan hjälpa att beskydda Landet Israel. Nästan en vecka senare, den 5:e Juni, utbröt sexdagarskriget.

För övrigt lanserade Rebben shabbaten innan kriget bröt ut Tefillinkampanjen som manade män över Barmitzvaåldern att lägga Tefillin. Det att lägga tefillin, förklarade Rebben, tjänar som en säkerhetsåtgärd för det judiska folket, speciellt för soldater. Denna kampanj baseras på Tora. Våra vise säger att versen ”och alla nationer på jorden ska se att du anmodas i G‑ds namn och de skall frukta dig” är en hänsyftning till tefillin. När nationerna ser namnet av Hashem inskrivet på tefillin kommer de att genomsyras av fruktan.

Den världsomfattande Chabad-rörelsen blev genast aktiverad och många tusen judar lade tefillin, många för första gången i sitt liv. Särskilda ansträngningar gjordes för att israeliska soldater i försvarsförbanden skulle lägga tefillin. Innan och under kriget lade nästan varje soldat tefillin såväl religiösa som icke-religiösa.

Återblickar vi kan vi säga att detta hade en enorm spirituell effekt. På ett mirakulöst sätt vanns kriget på bara sex dagar. Den Israeliska armén besegrade fem arabiska arméer på tre fronter och befriade territorium i det förlovade landet. Detta territorium, gamla Jerusalem samt Tempelberget, var större än landets egen yta.

Det är ett välkänt fakta att den mirakulösa segern gav upphov till global uppvaktning av judisk själ och nytändning av den redan pågående och växande Teshuva-rörelsen, som innebär återgång till G‑d och judiska traditioner. Flera tusen judar flockades för att lägga Tefillin och be vid den nyligen befriade Klagomuren vid Tempelberget.

Det är inte tänkt att denna artikel ska innehålla alla detaljer kring budordet att lägga Tefillin. Information om hur man lägger tefillin och hur de tillverkas har utelämnats. För ytterligare information besök gärna vår hemsida: www.chabadstockholm.com/tefillin Vill du skaffa dig ett par tefillin, kolla igenom ditt gamla tefillin eller få annan information om tefillin är du varmt välkommen att kontakta oss på 08 679 7067 eller [email protected].